Black Mirror in China: online ranglyste bepålt uw huusanbod, reysekansen en vreanden

Dallas Howard as Lacie in Nosedive (foto: Telegraph.co.uk)

In Nosedive, ne afleavering van Netflix-ryge Black Mirror, spölt Bryce Dallas Howard een karakter Lacie. Ne vrowe dee höger up de sociale ranglyste wil kommen, döär ne gode indruk achter te låten up de bruudloft van ne jöögdvrindin. In disse afleavering wörd öären rang bepåld döär ne app, wårmed löde mekaar steeds pünten geavt.

Wu höger in rang de löde sint wår as Lacie med üm geet en wu högere pünten löde öär geavt (4,5 of mear uut 5 pünten), wu mear as Lacie in anmarking kümt vöär een grötter huus of andere vöärdeelkes. As see öär geduld sul verlesen teagen nen ober of nen winkelbedeenden, of as see med legere rangen eseen wörd, löp öären rang terügge en wörd se butenslöäten van de verfyndere lågen in de samenleaving.

Et tydskrivt Wired skrivt nu oaver Zhima Credit, ne ranglyste vöär “persöönlik kredyt”. Et steet in verband med Alipay, de meestbruukte mobyle betaalwyse in China. De macht van Zhima Credit düt akelig völle denken an de afleavering Nosedive.

Met Zhima Credit krygt brukers tüsken de 350 (leage) en 950 (hoge) pünten. Löde med ‘gode’ pünten krygt vöärdeelkes en belöningen. Skulden aflossen leavert mooye pünten up, mär ook bepålde kwalifikatys, de dingen dee as y koopt en, belangryk hyr, de löde wår as y med üm gåt.

Skryvster by Wired, Mara Hvistendahl, beskrivt wu see verleaden augustus et systeem bruken en medeen ne “slechte” rang van 550 pünten an de bukse had. Dårdöär mus see € 25,- borg betalen üm ne fytse vöär 12 cent te hüren. Üm GoPro’s of gratis paraplü’s te hüren mus see ook borg betalen. “Ik hören by de digitale underlåge,” skreev Hvistendahl.

Mär et wörd noch mooyer: Zhima Credit steet in verbinding met de Lyste van Unearlike Löde, ne lyste dee de Chineeske regearing byhöld. Dat untdekken journalist Liu Hu. Hee har pünten dee üm ne “Tweederangs Börger” maken, terwyl hee helemål gin profyl had by Zhima Credit. As hee wul reysen wör hee dwars esetten: hee kun enkel de leagere klassen boken up de langsaamste treynen. Hee kun bepålde konsumptygoderen nit kopen en ook gin düürdere hotels boken. Vöär gröttere bankleningen köm hee nit in anmarking.

An de andere kante hadden löde med hoge Zhima Credit-skores allerhande vöärdelen: Lazarus Lui har ne skore van 722. Hee kun güstige vöärwearden afköyeren by leningen en apartementhüür. Up verskeydene dating-apps kreeg hee toogang, as hee en syne vrowe et nöst under ’n boom sullen krygen. Noch een paar pünten der by up en hee kun so een mooy visum når Lüxemburg krygen.

Een andere millenial med ne hoge rangvoring vertellen Hvistendahl dat de rangen van de löde wår y med üm gåt invlood hebt up uw egene pünten: “as uwe vreenden allemål hoge pünten hebt, is dat weer günstig vöär u. Heb y vreanden med minder kredyt, is dat nit best vöär u.”
Hyr leas y et hele verhaal (in et engelsk). De behöörlik nauwkörig vöärspellende afleavering Nosedive vind y up Netflix.


Alice Vincent
15 december 2017
Telegraph.co.uk

Noord-Korea verböd sarkasme. Zoonder gekhead.

Et dak geet der of as Kim Jong-oen der bie is. (foto: Reuters)
Et dak geet der aait of as Kim Jong-oen der bie is. (foto: Reuters)

Den Onmeundig Groten, Verhewenen Leader van Noord-Korea, Kim Jong-oen, hef een verbod op sarkasme ofkoondigd. Zoonder gekheaid. Hee zol bange wean at leu met öar “joajoa” toch heel wat aanders bedolen.

Et skient at de oetdrukking ‘nen koezen den as neet weet wat der in de wearld gebuurt’ duur Noord-Korea geet.

Doarumme hef Noord-Korea de leu verböaden um in et dagelikse leawen sarkasties te kuieren oawer hemmelskeend Kim Jong-oen en zinne strakke regearing.

Zelfs met indirekte anmaarkingen op de ongekeande superregearing mu’j rechtevoort met oetkieken, loat verskillende Aziatiese mediastasjons weten.

Met ne riegel massale vuurlichtingsoawende wörden de leu gewoar maakt at ze aait de gode dinge mossen zeggen oawer de stoatstop.

“Een bevealigingsambtenaar organiseren zelf ne biejeenkomst um de leu te woarskouwen tegen meugelike ‘kwoade haandelingen’ duur inheemse opstaandigen,” zea ne welle in de proveensie Jagang tegen Radio Free Asia’s Korean Service.

“De leazing köm der op dale de’j mer better oewen moond dichte konnen hoolden.”

De woarskouwing wör der ook in de angreanzende proveensie Yangang oetdoan, leuten wellen weten.

De beambten zeaden at sarkastiese opmaarkingen as “et is allemoal Amerika’s skoold” as zwoaren kritiek op de regearing zol geelden.

“De gewoonte van de stoatstop um aandere laanden as skooldige an te wiezen as et probleem oawerdudelik aargens aanders ligt, hef der vuur zorgt at inwonners de Partieje der duur haalt,” zea ne naamloze welle.

Ne aandere priezende oetdrukking, “nen koezen den as de boetenwearld neet zut”, skeen ook roond te goan. Et is ne verwiezing noar Oonzen Verlechten Leader, den as zik slim ofzeundert.

De zinsnede köm töt leawen toen as beambten zik der met skrik oawer oetleuten at Menear Kim neet bie vieringen in Ruslaand en Sjina was um et eande van den Tweeden Wearldkrieg te herdeanken.

Strekmedia hebt et van ne tooname in openboare ongeheurzaamhead. De leste paar wekken is der al twee moal beleadigende graffiti oawer de regearing en Kim Jong-oen antröffen.

Noord-Korea -Ho! et is de Demokratiese Volksrepubliek Korea!- hef de leste tied vaker met bummekes spöld, um de atoomspierballen van et laand te teunen.

Kim Jong-oen is nen mooien kearl. Hee leut vanear nog twee kearls ofsketen met een luchtofwearkanon. Den enen was in den sloap evöllen bie ne biejeenkomst van den Koreaansen topkearl. Den aanderen “köm te kort bie” Kims plaatse.


Duur Harriet Agerholm
8 september 2016

Welle: Independent.co.uk 

Sjina’s legendariesen “Groten Vlood” misskien toch woargebuurd

Den Gellen Rivier. (Katoosha/Shutterstock.com)

Volgens et oolde verhaal ontsteund de Sjinese beskawing ongevear 4000 joar terugge an den Gellen Rivier, toen as keazer Yu den Groten van et Xia-geslacht nen onmeundigen vlood wus tegen te goan.

Noa al dee joaren is et verhaal een sprökske wörden wat wal vake verteld wörd, mer woervuur as mer weanig bewies was. Toch hebt oondervörskers non et eerste geologiese bewies at den oawerstreuming der echt ewest hef. En an den umvaank dervan is niks elöagen!

Een köppelken gelearden hebt oontdekt at der roond 1920 vuur Kristus ne grote eardbewing was, woerduur as den Gellen Rivier oet zinne oevers breuk. Et gevolg was ene van de grötste zeutwatervloden in oonze geskiedenis.

Et lik der op at der tusken de vlood en de legeande van Yu den Groten een paar hoonder joar tusken zat, mer et keump oawereen met de umskakeling van de Steen- noar de Broonstied. Et is ook meteen een bewies vuur de anname at bepoalde ruïnes, dee as eerst bie de ‘Erlitou-kultuur‘ edacht wörden, in feite oawerbliewsels zeent van et Xia-geslacht.

De oonderzeukers meanen al länger at disse Erlitou-kultuur oet den Broonstied feaitelik et Xia-geslacht van Yu den Groten was. Mer um et met mekaar te loaten kloppen, mossen ze bewies hebben vuur dee oawerstreuming.

“Grote oawerstreumingen komt in völle van de euldste verhalen van de wearld vuur,” skreef geoloog David Montgomery van de Universiteat van Washington in een kommentaar bie de oetkomsten van et oonderzeuk in Science. “Keazer Yu’s oawerstreuming steet non vaste, woermet as ook aandere oawerstreumingen in een niej lecht ezeen worden köant. … Wovölle aandere oolde verhalen van indrukwekkende raampen köant der wal neet ne kern van woarheaid hebben?” (Vie kiekt oe an, Noach)

Der zeent meardere versies van Yu’s Groten Vlood, mer et keump der aait op dale at de strekke nen skoer water kreeg dee groot genog was “um den hemmel an te vallen“, vuur at Yu oetveugelen wo as hee et water kon ofvoren met een stel kanalen. Det nöm skienboar tientallen joaren in beslag en der mossen draken en nen reuzenskeeldpedde an te passe kommen.

Yu boeren der good met: hee wör hearser van et Xia-geslacht.

King Yu of Xia webNational Palace Museum, Taipei/Wikimedia

Et bewies vuur den Vlood lea in een vrömd bezeenksel in den Jishi-kleuf van den Gellen Rivier. Duur et sedimeant te bestuderen en te kieken wo oold et was – nöast de oawerbliefsels van een stel keender dee as in ne eardbewing warren umme kömmen, oet opgreawingen in et kortbie liggende Lajia – konnen de oondervörskers ne roewe tiedsliene maken van de gebuurtenissen.

Zee meant at dezelfde eardbewing dee as de keender ummebracht ook ne eardverskoewing veroorzaken, woerduur as der in de Jishi-kleuf nen dam ontsteund. Den Gellen Rivier heupen zik der achter op, woernoa as den dam breuk en nen onmeundigen stortgolf oawer et achterliggende leeglaand rollen.

“Den vlood lik in allens op den Groten Vlood oet dee oolde verhalen,” skriewt de oonderzeukers. Et was liek zo slim as wat de oolde verhalen zegt: volgens berekkeningen steeg et water 38 meter heuger as normaal, en plearen met 500.000 kubieke meter de sekonde oawer et laand.

“Det steet liek an de grötste vlood van de Amazone ooit emetten en de grötste oawerstreuming van de wearld in de leste 10.000 joar” zea David Cohen van de Nasjonale Universiteat van Taiwan bie ne perskonfereansie.

De oetkomsten mut nog es noakekken worden um zeker te wean at dissen vlood “Yu zinnen vlood” was, mer et lik der in ieder geval op at de legeande neet helemoal elöagen hooft te wean. En hoppelik leart vie wat mear oawer et ontstoan van Sjina.

 


Duur Fiona MacDonald
8 Augustus 2016
welle: ScienceAlert.com