Klacht oaver welsk in welsk kafee – Kafeeholder reageert prachtig

Kafee Y Sior in Bethesda, Bangor (foto: Google)

Kafee Y Sior (The George) in et Welske Bangor kreyg up TripAdvisor van nen reviewer ’n bård der af ümdat de ‘gäste allemål welsk köyerden’ as see dår warren. Den kafeebaas slöög prachtig terügge. Dat skrivt WalesOnline.

Reviewer Jon G lööt verleyden weake ne bytende eynsterrenreview achter vöär The George Pub (ouk Y Sior enöömd) in Bethesda, in County Gwynedd. Vulgens üm güngen andere anwesigen oaver van engelsk når welsk so gau as hee et kafee binnen köm med syne kameröäde.

In de inmiddels vurtehaalde review skreyv Jon G:

Een koppel van uns köm binnen nå ne wandeling döär de streake. Medeyn toon as wy bestelleden, wüssen de stamgäste dat wy engelsk warren en begünnen se in et welsk en lacheden uns uut. Dårnå dreyeden se de jukebox härter, so dat wy unsselv nit mear kunnen höyren. Wy hebbet em der rap uutdrünken en sint når de nöästliggende pub egån. Düs toon as de rest van uns 15 der by köm, hebbet wy nen mooyen oavend ehad. Hebbet see mooy pech. Wy kumt in yder geval nit wyr.”

As wyrwoord skreyv kafeebaas Dewi Sion dat Jon G de verkeerde pub reviewed had:

Unmündig danksweard vöär uwen review. Ik kan u seggen dat ik et med völle wille leysen hebbe. Verveylend ja, wat y by den/ne pub beleyvet hebbet. Ik hebbe precys etselvde ouk al es medmaket as wy med nen koppel möäge med vakanty warren in Hongarye, Frankryk, Spanje en Düütskland. Wy warren kats üntersteböäventen dat toon as wy een kafee ingüngen dat dan yderene in hongaarsk, fransk, spaansk en düütsk begün, in steade van welsk! Verrassend is ouk dat et vaker vöärkümt, want nen kündigheid van my uut Amadeupland den vlöyend amadeupsk kan, vertelleden my es dat hee in Shropshire was en dår dörst kreyg. Syn verdreet was groot toon as hee vernöäm dat yderene so oavergüng van amadeupsk når engelsk! Dårüm düs myne uprechte veruntskuldigingen. Mär üm earlik te weasen dücht my dat y een beaten bevöäroordeyld sint in uwen review.

Sion sat den reviewer der mooy up en sea ouk dat hee hoapeden dat den reviewer nooyt in synen pub kümt:

Dat esegd hebbende (ik kan ouk nit hellig blyven), vergeave ik u, want y hadden düdelik gin idey wår y warren. Et bewys dårvöär is simpel: der is in den wydten ümtrek gin ander kafee, düs y köänt med ginne möygelikheid når den nöästliggenden hebben egån. Ouk kan sik nüms van de stamgäste uwen kumst herinneren en earlik esegd hoap ik dat y dat med so ne holding ouk nooyt doot. As y et dan toch doot, stelt u dan eyven vöär in wat vöär språke y mär wilt, mär sorget dan wal dat y et welsk vöär ‘der uut’ en ‘unbenül’ verståt.

Et kommentaar up TripAdvisor is inmiddels vurt ehaald. (foto: TripAdvisor)

Tegen WalesOnline sea Sion dat et nit et earste mål is dat hee kwådspreakerye oaver et welsk tegenkümt:

“Ik sin der wal klår med dat lüde kommentaar hebbet up welskspreakende lüde. Dårby hevt hee dücht my den verkeerden pub ereviewed. Ik kan my so ne gruup nit höygen en anderen hyr ouk nit. Hee had et ouk oaver de jukebox, mär den van uns was dat wekkenende kapot. En ja, wat lüde hyr köyert nu eenmål welsk. Sommigen köänt geheyls gin engelsk. Anderen wal. Et is nen gastvryen pub, nüms sal hyr so van språke wesseld hebben.”

Ouk anderen reagereden up Jon G. Eyne sea: “et is de earste språke van et dorp en düs ouk in et kafee.” Een ander sea: “Dissen review segt mear oaver de skryver dan oaver et kafee.” Ne darde sea: “Et is ne welske pub, mär touristen wordet med oapen armen untvöngen. En sowat yderene kan engelsk.”

Et welsk, ouk wal es walisisk of kymrisk enöymed (Cymraeg in et welsk) is ne officiële keltiske minderheidsspråke in et westen van et Vereynigd Köninkryk. Et wörd döär so’n 800.000 köyerd en dat antal grööyt alle jåren.

Black Panther is den krachtigsten Marvel-film en y müt em seen hebben

Skarmupname van Black Panther
Foto: Vance.nl


Oardeel: 4/5

Veer stearns review

Al sowat twee jår lange krygt wy regelmåtig vöärpröövkes en roddels oaver Marvel’s Black Panther. Et is den eersten Marvelfilm wårin afrikaanske karakters en nen swarten superheld de höövdrolle hebt. De hype is nit vöär niks! Wy köänt u vertellen dat de film u vulledig medsugt in een prachtig, unyk verhaal.

Et vertellen van verhalen med verskeydenheyd der in is nit so mär ne trend: so sit de werld in mekander. Ingewikkeld, depe en nit te hope te smyten in (volkskündige) generalisatys. Hollywood hev jårenlange vasthölden an et idee dat verhalen med heteroseksuele witte männe verkopet. Rechtevoort wilt löde wat anders seen. Brede, good uutdachte films. Dat dwingt see ook af med de knippe.

Verskeydenheyd

Nå 17 Marvel Cinematic Universe films kan Marvel et endelik upbrengen üm Black Panther’s verhaal te vertellen wat zik afspöält nå Captain America: Civil War. Prins T’Challa kümt up huus up an üm syn land te regearen as nyen köning, mär syne anspråke up et köningskap is nit so vaste as hee meand had.

Black Panther was al nen hit vöärdat den film uutköäm. Et sung ja al lange rund up sociale media. Up dit ogenblik wörd verwacht dat den film de eerste 4 dage ungevear 200 miljun dollar geet upsmyten in Noord-Amerika.

Wakanda

By Black Panther is et visueel geneten. De löde, öäre kleader, de traditys, de klöären, de grote stad. Allens süt der prachtig uut in Wakanda, een verduukt hoog-technologisk untwikkeld land in et Oost-Afrika van Marvel. In Wakanda vült olde traditys en hoogstånde technology mekaar an en sluut mekaar nit uut.

Dit steet lynrechte tegenoaver vöäle oavertügingen in Westerse science-fiction. Wakanda is een land wat nit koloniseerd en uut eavenwicht stoaten is döär et Westen. Wakandeeske löde hebt et good en sind gelükkig.

Regissöör van den film is Ryan Coogler, nen afrikaansken amerikaan. Dat vernem y good. De karakters sind völsydig, stereotypen oaver swarte afrikanen gevt et nit. Et verhaal hev een uprecht gevööl weagens Cooglers persöönlike leevde vöär et projekt.

Verhaal vöär spektakel

Wåras völle Marvel-films vöär spektakel gåt, versöcht Ryan Coogler van anvang töt slot den andacht vaste te holden, med wat spektakel der by nöäst. Gin ogenblik verveling.

T’Challa wördt espöld döär aktöör Chadwick Boseman. Nå at T’Challa’s vader uut de tyd is ekömmen, müt hee sikselv bewysen üm den nyen Black Panther te worden. Underwyl dat hee köning wörd, leart T’Challa völle oaver syne verantwoordelikheden en wee as hee weasen wil. Hee leart oaver syne verholding med andere gemeenskappen in Wakanda, syne nöästen en de butenwerld.

Vrågstükke oaver vaderskap, vreandskap, leevde en verbündenheyd van mensken oaver de hele werld komt vöärby. Den film slöt ne brügge tüsken de fantasywerld en de echte werld. Hyrmed wilt de filmmakers de löde deper nå låten denken oaver seriöse vrågstükke, dee med humor en onwys mooye filmbeelden vöörtan vermakelik blivt.

Vyanden

De ård van de vyanden löpt in Black Panther flink uuteen. Ulysses Klaue is nen wåpenhandeler den as dale kikt up löde uut Wakanda. Hee is düdelik nen slechten kerl. Et verhaal achter Erik Killmonger, spöld döär Michael B. Jordan, geet deper. Undanks syne in-slechte dinge, blikt hee toch nen antiheld. Hee meant dat Wakanda üm hev låten vallen, dat se öäre morele plichten nit vervült.

In den film wörd dat good toolicht. Den skeyd tüsken good en kwåd is nit altyd düdelik. Ne saak wat denken düt an Magneto, et karakter uut de X-men-böke en films wat der allens an sul doon üm up te koamen vöär underdrükte ‘mensken’ as heeselv.

Vrouwlöde

De vrouwlöde van Wakanda sind de echte helden van de film. Dit is Marvel’s meest feministisken film töt nu too. Et klookste menske van de werld, Shuri, is T’Challa’s halfzüster en ne vöärname hülpe. De krachtigste krygster in Wakanda, Okoye, is ne vrouwe. De lyfwachters van T’Challa sind vrouwlöde. Vrouwlöde redt de tokumst van Wakanda. Karakters as Nakia (Lupita Nyong’o), Okoye (Danai Gurira), Ramonda (Angela Bassett) en Shuri (Letitia Wright) sorget dat Black Panther den man en superheld is wat hee weasen müt. Sonder öär besteet der ginnen Black Panther.

Wat den film ook stark maakt is et döärbreaken van standaarden en stereotypen in Hollywood. T’Challa is heavig verleevd up Nakia, ne dunkere, swarte vrouwe. De vrouwlöde in Wakanda sind nit stereotype machteloos of enkel hellig. So vertel y uwe egene verhalen.

Afrika

De eanigste anmarking up Black Panther is dat et hele werlddeel Afrika up enen hopen smeaten wörd. Wakanda besteet nit echt, mer et sul mööyer eweast weasen as de bestånde afrikaanske kulturele kenmarken uut verskeydene streaken nit so mär döär mekaar mengd wörden. As vöarbeeld, in de film en in de strip köyert wat löde uut Wakanda de Xhosa-språke, ne språke uut Süüd-Afrika. Mär Wakanda ligt in Oost-Afrika. Disse feytelike unjüüstheden verswakket den film. De språke Swahili had hyr beater past.

Toch geet van alle Marvel-films der vöär my med stryken. Black Panther vyert prachtige löde in een medsleapend verhaal. Et is nen film wår in afrikanen andere afrikanen redt en öär egen leavensloop bepålt. En selvs sun kleyn pünt is al nen groten trad vöäruut in Hollywood. Wakanda Forever!


Bron: Vance.nl
16 february 2018

Dissen beoordeling is oaversat med tostemming van den oarsprunkeliken skryver, Abdi Suleiman.

Sprekkersantallen avnömmen? Jüüst nit!

Al jåren wörd ons vörkauwd dat et Saksys in Nederland slim achteruut buurt. De meeste kranten wyst dårby enkel når prosenten. Mer dat gef een onvolledig beeld. Werldspråke rekkent ulöö eaven vör. 

Uut ne landelike stüdy van 2005, Taaltelling Nedersaksisch van Grönninger old-hooglearer Henk Bloemhoff, kömmen verskillende syfers: in Twente köyeren 62% van de löö in dat jår nog alle dage Twents.

Anname
Toch klopt der wat nit an. Dat wöärdke ‘nog’ höört der nit in. Et gef an dat de skryvers der van uut gåt dat et antal vroger höger was. Sowyd wy weet gef et helemål gin öldere ondersöke når sprekkersantallen. De bewearing dat vroger alleman (100%) Plat köyeren, is enkel ne anname. Der warren in Twente altyd al nykommers, immigranten, ’n domy, ’n pastoor, de skoolmeaster,  Düütsers, Chinesen, Fransken, Spanjolen…

Ryssen as rekkenvörbeeld
Låt wy der vör et gemak van uut gån dat 95% van de löö vroger Plat köyeren. Gewoon as rekkenvörbeeld.

Låt wy et städke Ryssen der es by pakken. De Reggestad steet bekend as behöldend en as grööts op öär dialekt. In 1950 har Ryssen volgens et CBS 12.268 inwonners. As wy dår 95% van nemt, warren der in dat jår 11.655 löö dee strak Ryssens köyeren.

By de gemeentelike herindeling van 2001 is Ryssen tehoop smetten met Holten. Vanav dee tyd rekkent et CBS dee beyde kernen samen. Van 2005 is der online niks te vinden åver Ryssen avsünderlik, mer uut syfers van overheidinoverijssel.nl blik at et in dee tyd nit bysünder hard geet met de bevolkingsgröäi. Dan mer et kortst byliggende. Uut een artikel van RTV Oost blik at Ryssen in 2009 28.054 inwonners har.

Üm störvene Platsprekkers in dee tüskenliggende 4 jår nit met te rekkenen, holdt wy ne verbettering an van 1%:

61% sprekkers op 28.054 totale inwonners is 17.113 sprekkers.

Tegenåver 11.655 in 1950.

Antal Ryssender en antal sprekkers van et Ryssens

Mear as 5000 ekstra sprekkers
Et antal sprekkers is düs flink gröäid! Mear as 5000 sprekkers sind der by kömmen, allene al in Ryssen! Jå, et antal prosenten is avnömmen, mer dat segt niks åver de sprekkersantallen selv.

Et antal is nit avnömmen. Der sind enkel mear nit-sprekkers bykömmen, dee et persentazy op de hele bevolking dale trekt.

Låt u niks wysmaken, onse språke is nog lange nit an ’n ende. Gewoon blyven köyeren, dan kümp et vanselv wal terechte.


Wellen:
– Bloemhof, H (2005). Taaltelling Nedersaksisch: een enquête naar het gebruik en de beheersing van het Nedersaksisch in Nederland. Groningen: Sasland. ISBN 9064661324.

– Centraal Bureau voor Statistiek (1950). “Bevolking der gemeenten van Nederland op 1 Januari 1950.” Uitgeverij W. De Haan N.V. [PDF]

– Overheid in Overijssel (2018). “Gemeente Rijssen-Holten (Overijssel).” Overheidinoverijssel.nl. <http://www.overheidinoverijssel.nl/rijssen-holten/s/179>

– RTV Oost.nl (2017). “Gemeente Rijssen-Holten groeit: 38.000 inwoners en de teller blijft lopen.” <http://www.rtvoost.nl/nieuws/262446/gemeente-rijssen-holten-groeit-38000-inwoners-en-de-teller-blijft-lopen>

Nobelprys vör ontdekking van zwöörtekrachtgolven

€ 929.772,- vör Rainer Weiss, Barry Barish en Kip Thorne vör öör Ligo-prove, wuurmet rimpels in de rüümtetyd opspuurd wörden.

Rainer Weiss, Barry Barish and Kip Thorne, winners van den Nobelprys vör Natüürkünde 2017. (Tekening: NobelPrize.org)

Dree Amerikaanse natüürkündigen hebt den Nobelprys vör Natüürkünde kregen ümdat ze zwöartekrachtgolven ontdekt hebt. Dat zint rimpels in rüümtetyd, dee Albert Einstein honderd jår terügge al vörspellen. Dat skrif de Britse krante de Guardian.

Rainer Weiss krig de ene helfte van de 9 miljuun Zweedse kronen, Kip Thorne en Barry Barish krygt de andere helfte. De prys wörd uutreikt dör de Köninklike Zweedse Akademy vör Wetenskappen.

Alle dree de onderzökers hülpen met an et Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatoy (Ligo, in et kört). Dårmet zaggen ze vör et eerst in de geskydenis zwöörtekrachtgolven, verleden september 2015.

Weiss is old-professor Natüürkünde an de Massachusetts Institute of Technology. Hee is bedreven in et upzetten van pröve. Zo dokteren hee ook et plan, et ontwarp, de bekostiging en den uutendelike bouw van Ligo uut.

Zwöörtekrachtgolven? Wastaddan?
Einstein zinne General Theory of Relativity (Algemene verholdingsanname) vörspelt dat der ne kromming in rüümtetyd ontsteet dördat der massa in drükt. As massyve objekte samensmelt, kan dat de kromming veranderen. Hyrdör trekt der golven dör de rüümte, dee zwöörtekrachtgolven nöömd wordt. Tegen de tyd at disse verstöringen by ons zint, vernemt wy ze håste nit mear. Et hef sind Einstein zinne vörspelling nog honderd jår duurd vör wetenskappers nen völer konnen bouwen den as gevölig genog is üm et te vernemmen. Dat is de Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory, kortwev Ligo. Den bevestigen at Einstein et by et rechte ende har.

Kip Thorne, professor theoretyse natüürkünde by et California Institute of Technology is nen theorist. Hee deed onmisbåre vörspellingen åver wo de wårnemming van nen zwöörtekrachtgolf der dådwarkelik uutzaggen en wo y dat teken könt herkennen in de inzamelde barg an informasy.

Barry Barish, old-natüürkündigen by et California Institute of Technology (nu met pensiun) kreeg de prove van de grond. Tuun as hee et in 1994 åvernöm as tweeden direktör, güng et projekt nog håste in ’n askenemmer. Barish wüs de beslissers ümme te köyern en leaden de bouw in 1999 en de eerste mettingen, dree jår later.

Aerial views of Ligo’s Livingston Laboratory
Lochtfoto’s van Ligo’s Livingston-Laboratoriüm (foto: LIGO.org)
Uutendelik wör et ene van de gevöligste detektoren up de wearld.
By ne persankondiging verklåren Weiss dat et tellefongesprek vanmorn “gewaldig mooi” was. “Dit is vör my ne erkenning van et wark van ongevear 1000 löö. Der zit ja 40 jår denkwark in üm ne rimpeling up te vangen… en lankzaam an de technyk an te skarpen üm et endelik vör mekaar te krygen.”

Weiss kon de wårnemming eerst nit gelöven. “Et hef ons twee månd kost üm te gelöven dat wy toch echt nen zwöörtekrachtgolf zeen hebt.”

Et dreetal wör al länger tipt as mögelike Nobelpryswinners. Et prikkelt et vörstellingsvermogen van et volk slim. Et vernemmen van zwöörtekrachtgolven, dat al in 2016 bekendmaakt wör, is et höögtepünt van honderd jår wikken en weagen. En 25 jår bouwen an instrümenten dee zo akelig gevölig zint dat ze ne ofwyking könt vernemmen van één-duzendste van nen düürsnee atoomkern langs ne laserstråle van 4 km.

Zwarte geater
De wårnemming bleek ne botsing te wean van twee zwarte geater. De wetenskappers lüsteren op twentigduzendste van ne sekonde wu twee onmündige zwarte geater (een 35 mål zo groot as de zünne, den anderen yts kleaner) üm mekaar hen dreyen.

An et begin van de gebüürtenis, leazen de wetenskappers an öre berekkeningen wu as stearns verdwynt: de twee objekte dreyen 30x per sekonde üm mekaar. An et ende van de 20 millisekonden was dat 250x per sekonde, vördat ze up mekaar klappern en een donkere samensmelting achterlöten.

Der hülp nog nen veerden wetenskopper met an Ligo, den Skotsen natüürkündigen Ronald Drever. Den köm verleden meart, 18 månd nå de ontdekking, uut de tyd an de gevolgen van demensy. De Nobelprys wörd normalerwyze nit nå et starven tookend.


Welle: The Guardian
3 oktober 2017

Den twentsken insluup-R: unik in Neaderland?

Foto-opname: Erin Nielson/YouTube.

Den klank wår as y lüde in Neaderland et slimste met upporket, is med afstand de R. Vulgens weatenskapper Koen Sebregts, den as der up afstuderen, spreaket wy den by mekaar up wal 20 verskillende wysen uut. En wy hebbet allemål starke vöärköären wu as et müt.

Vöär syn undersöök richeden Sebregts sik up 6 steyden in Neaderland en Belgye. Dår drünk hee koffy med willeköärige lüde en löyt hee ze verskeidene sinnekes vöärleasen.

Jammer genog spöllen sik dat allemål buten et neadersassiske deyl van Nederland af. Toch löt hee syne slotsummen der wal up slån. As hee nu in Enske of in andere neadersassiske steaden koffy drünken har, was üm nog wat mooys upvöllen:

In Twente (en vaste ook wal dårbuten) köyert de lüde non-rhotisk. Dat wil seggen dat se (in de meyste gevallen) den -r nit uutspreaket as hee nå nen klinker kümt. As vöärbeeld: darteen jår wörd uutspröäken as datteen joaah.

Dit is nog nit so ne grote verrassing. Wat dan wal? Dat et Twents, lyk as et Engels, nen linking en intrusive -r kent. As nen -r in ne lopende sinne tüsken twey klinkers kümt, wörd hee vöär et gemak toch uut espröäken. Dissen -r verbindet de twey klanken an mekander. Dat skeylt een mål stotteren. Dat wörd mooi düdelik as wy et vöärbeyld van hyrboaven der by neamt en uutbreidet: hee is datteen joa-R-old.

Nog vrömder: in een paar wöörde kümt der inenen nen -r by in, dee as helemål nit by et woord höyrt! De insluup-R!

In et understånde filmken van Travelling Twents sint disse spreakwysen good te verneamen:

Vanof 1:01 minüte wörd der segd:
Wy gåt nu nå(r) de voagelkykhütte. Den is de(r) speciaal too-R-ezat, ümdat in dit nye natu(r)gebeyd hele speciale voagels, dee up de rode lyste ståt, hy(r) good terechte köänt…

En up 1:12 min:
Wårümme gå-R-y nu med up sonne tuur?

Ümdat et skynbår lastig is üm rechtstreyks van ne å når ne y te springen, drükked nen döärsnede Tükker der nen -r by tüsken. So hoov y nit te stoppen met geluud maken en kön y den -r bruken as treadplanke um makkelik van klank te wesselen.

Ouk in de twentske regiosoap Van Jonge Leu en Oale Groond reagent et insluup-r’en, te hören in et filmken hyronder. Wy geavet hyr vör uns eygene luie gemak eyn vöärbeyld.

Op 15:15 min:
Ik sea-R-allenig…”

En up 17:12 min in datselvde filmken wörd et helemål bunt. Dår verandert Minie et sinneke “as hee nu…” in “arre nu“.

Mä dat hef wear ne andere oorsaak en is wear een ander verhaal.

Zo skier, zo mooi, zo lief. Saksen kent gin wöarde vuur leefde?

“Langs de spieren in heur nekke, over heur fluwelen vel, striek ik zachies met ien vinger… Zo skier, zo mooi, zo lief, blief toch eben asteblief.” – Daniel Lohues

Et is Valentiensdag. En nee, an dee onzin doo iej vaste nit met. Mer toch is et ne mooie geleagenheid um et der es oawer te hebben.

Van leu dee as Saksies kuiert, wörd vake beweard at ze neet heel skeutig zeent met kuieren oawer öar geveul. Zeker neet vuur aanderen. Mer det iej et geleefden mekaar neet heurt zeggen, beduudt neet det ze et mekaar neet zegt as iej der neet bie zint. Det geet oe gewoon niks an. As iej de döppe en de oren es good lösdoot, kom iej nog wal wat tegen. Hier zet wiej der een antal op de riege.

 “O, oalen, griezen toren,
Ik heb’ oew toch zoo leef.
Doarumme he-k eschreven
An oew nen innigen breef.”

Wee keant der Johanna van Buren neet? Disse Healdernse dichteresse was bekeand um öare leeflike, beskouwende dichtstiel. Ik heb oew toch zo leef kleenkt toch eawen aanders as iej loopt mie nog niks in de weg.

ik mag oe zo gearne lieden kleenkt ook lange neet zo onbenullig as “as et neet bevaalt vernem iej et wal”. Zol et dan toch aanders wean as wat ze oe gearne loat geleuven?

Et van Hollaands oawer enömmene ‘Ik hool van oe’ zal de meesten neet heel gek in de oren klinken. En ook in Noord-Duutslaand weet ze in dit oolde volksleedken al heel best wo as et waarket:
kom doe om middernacht
Kom doe klok een
vader slöpt, moder slöpt
ik sloap alleen…

Tusken zeggen en loaten maarken is ook heel wat te doon. Det zit um vuural in kleane dinge. Wat det angeet zeent de Saksen kampioen. Misskien hebt ze oe de leefde al lange verkloard, mer zat iej gewoon zelf te sloapen. Dus skea mer oet met doon as of Saksies eankel mer onbenullig is. Wiej weet wal better.

En doar zi’w mirakels wies met.

De Apartheid van Nederlaand

(foto: Google Arts and Culture)
(foto: Google Arts and Culture)

Éen laand, éne sproake. Makkelik toch? Op papier wal. Mer der is op de hele wearld nit één laand te veenden woer as det zo is. Zal ook nooit zo worden.  Mu’j de leu in Papua Niej-Guinea es met ankommen. Ineens 830 verskillende sproaken met unieke kennis oawer de umgewing en kiek op de wearld in n askenemmer!

In Nederlaand zi’w op de skolen ook akelig harsenspeuld met dee gedachte. Leu köant zik nauweliks aanders vuurstellen. Ze wordt zelfs krang of bange, a’j ze der op wiest at Nederlaand veer inheemse sproaken hef. Vake begint ze dan iets te sputteren oawer Freeske toostaanden of zo. Of ze oawerskreeuwt oe met een bibberend vingerke: “Mer wiej mut wal allemoal verstoanboar wean!”

Dom genöal. Want verstoan kö’j learen. Helemoal as de sproaken zo kort bie mekoar ligt as hier. Leare vie allemoal meardere sproaken verstoan, dan maakt et nit oet wat iej kuiert. Seempeler (en earliker) kan nit. “éen laand, éne sproake” is dus ten eerste al neet vuur mekoar te kriegen en ten tweede ook nog es hartstikke slecht, want et drif leu oet mekoar. Et trekt de ene geludenreeks vuur op aanderen. En zo kriegt sprekkers van dee ene geludenriegel meer anzeen.

Der hef ook mer ene groep baat bie: de sprekkers van dee ene sproake zelf. In oons geval dus Hollaanders. Imperialisme doot ze nit mear an, det kan in dissen tied nit mear. Behalve met sproake. En op zonne wieze hooldt ze et ook in staand. As iej keender in et ene leart leazen en skriewen, hebt ze möaite met de aandere sproaken. Dee liekt dan eankel mer lastig. Dus kiest ze mer lewer vuur dee ene sproake.

As iej doarbie ook zorget at alle instituten en media eankel in de ene sproake te kriegen zeent, kö’j zeggen: “zee’j non wal? Dee ene sproake he’j völle meer an!” De makke sköapkes nikket allemoal van joa en leart et öare keender. Met dik akseant, want iej köant oew egene sproake nit zo mer oetzetten. In de eentalige media wörd ook det akseant nog es fein vuur gek ezat. Of nog slimmer: ondertiteld. Want “Wiej mut allemoal wal verstoanboar wean!” Zo he’w et kringske roond.

In Zuud-Afrika (11 offisjele sproaken) hebt ze de Apartheid der achterhen edoan. In Nederlaand besteet he nog steeds. Op sproaknivoo. Oonderling magge wiej wal aanders kuiern as Hollaands, en der ook mooie oolderwetse boerenoawenden met ofdreein. Kö’w zelfs subsidie vuur kriegen. Skappelik! Mer zo gaauw a’w et serieus, nuttig en institusjoneel in weelt zetn en der meer anzeen vuur weelt, dan mu’w toch eawen normaal doon.

Ne Leidense oonderzeukster skreef begin 2017 at iedere sproake steet of vaalt met de wil van de sprekkers um et duur te gewen. Mer ook um der oe hard vuur te maken. Wat wil iej? Anpakken of achteroawer lönnen?


 

Duur Martin ter Denge
5 februwoari 2017

 

Et kan wean at Mount Everest van heugte veranderd is

Ik heb oe in de smiezen, barg! (Daniel Prudek/Shutterstock)
Ik heb oe in de smiezen, barg! (Daniel Prudek/Shutterstock)

Wiej weet et nog nit zeker, mer de Everest (Mount is gewoon barg) kan een betten krumpen wean. Of gröaid. Nepalese en Indiase onderzeukers doot dat noe bekieken.

Volgens onderzeuksleader Swarna Subba Rao geet et sentrale Indiase kaartenkantoor noar de heugste top van de wearld. Ze wilt nog es noakieken of hee nit een luk in de heugte of noar dealten kömmen is noa de leste eardbewingen.

“Wiej weet nog nit wat der an de hande is, der is nog gin verslag van,” zea Rao tegen BBC News. “Wat onderzeukers meant at hee slunken is. Mer wat leu beweart juust at hee opkömmen is.”

Um dat noa te goan, doot ze de kommende moanden GPS-mettingen en brengt et nauwkurig in kaarte, veurdat ze oetsloetsel geaven könt.

Op dit ogenblik meant ze at Everest 8848 meter hoge is. De verandering zal woarskienlik nit meer wean as een paar sentimeter.

Mer huw eawen, wo verandert bargen inenen van heugte? Meesttieds sliet ze op den doer sowieso al iets van boaven, mer as der mer nen harten eardbewing kump is dat ok al genog.

De onwieze eardbeving van 2015 kan der krachtig genog veur ewest wean. Binnen 45 sekonden skeuf nen streppel van 30 kilometer breed van de Himalajaanse heufdeardplate op et oosten an met 3 kilometer de sekonde. Bie mekaar 135 kilometer dus.

Doar köm flink wat land bie lös. Delen van de strekke verdwenen ondergronds, anderen rezen op. Wat delen kömmen zelfs wal 9 meter in de heugte.

Ziedwearts wör der ook genog sköaven. De heufdstad Katmandoe verskeuf dree meter.

Satellieten toertieds leuten ginne verandering in de heugte van Everest zeen, mer de gelearden twiefelt doar noe inenen an.

Wiej weet dus nog nit of wat veranderd is, en wat de verandering kan wean. Op dit ogenblik weet iej dus net zovölle as wiej. Sorry.


Duur: Robin Andrews
26  januwoari 2017

Welle: iflscience.com

Mynwarkers ontdekt skip met € 8,5 miljuun an gold

ORANJEMUND/NAMYBYE – Diamantdelvers dey net buten de küste van Afrika warken, hebt ne skat ontdekt; een skeypswrak van 500 jår, met ne dikke € 8,5 miljuun an gold an boord.

Volgens de mynwarkers hef et skip met Bom Jesus (Goden Jezüs) nen topasseliken naam, want et is vuyr öör een geschek uut den hemmel.

Et skip wör in april 2008 ontdekt duur eerdkündigen van et mynbouwbedryf De Beers. Et lig net uut de küste van et Namybyaanse Oranjemund.

Dr. Dieter Noli bekik een vöörwarp. (foto: Dieter Noli)
Eerdkündigen Dr. Dieter Noli bekik een vöörwarp. (foto: Dieter Noli)

Et skip kömp uut de Golden Tyd van Portügal, in dey tyd ne kolonyale wereldmacht. De Bom Jesus vertröyk uut Lissabon rond 1533, under Francisco de Noronha. Underwegens når India verdweyn et skip zunder spuur. De hebbenswerde skat was verlören.

Dit was nit et ennigste wrak wat de mynwarkers vünden. Ze musten een zoltmeyr dröygleggen. Terwyl at et water weglöyp, kömmen der nog meer verlörene skeype bloot.

Toch was Bom Jesus et öldste. De untdekking köm nit van den eynen up den anderen dag: de mynwarkers vünden al längeren tyd vrömde holtdeylen en andere zaken up et strand. De echte gold- en ivoorskat köm tevöörskyn nå at de mynwarkers åwer ne wekke tyd tonnen zand weghalen.

De untdekking van de Bom Jesus wörd nu al et meyst belangryke skeypswrak aller tyden nöymd, üm de leeftyd en de onmündig ryke skat an boord. De ümgeving is uutröypen töt UNESCO Kültüreyl Arfgood Under Water.

De skat van de Bom Jesus besteyt uut werdevulle zaken van åwer de heyle werld, zo as ivoor uut West-Afrika, Duytse kopperblükke, en goldmünten uut Portügal, Spanje en Veneysye.

Een kanon en goldene münten. (foto: Dieter Noli)
Een kanon en goldene münten. (foto: Dieter Noli)

Dårby vünden ze nog zilvermünten, messen en hoogwerdige zwörde, en persöynlike egendommen van de bemanning. En de åwerblyfselen van de bemanning zelf. Wydters vünden ze nog sternkündig gerei, kompassen, bronzene skålen en lange meytalene pöle vuyr steyvigheid van et skip.

Goldene münten uut et skeypswrak. De meysten zint nog zo good as ny. (Foto: Dieter Noli)
Goldene münten uut et skeypswrak. De meysten zint nog zo good as ny. (Foto: Dieter Noli)

Arkeoloog Dr. Dieter Noli zee at de Namybyaanse regering de skat zal upeisen. Et lee ja binnen öre grenzen. Et is een vast gegeyven at de skat når de regering geyt an wey et strand höyrt.

Nen mooien stert an disse reygel is: as et skip ne zeykere landsvlagge har by tyde van undergank, höyrt dey skat an det land. De Portügeyse regering hef zik höffelik upsteld. Namybye mag et holden.


Welle: thevintagenews.com

Riessen-Hooltense politsie weageren Saksiese sproake

riessen-hooltn-diskrimineert
De gewraakte oetwesseling met de Politsie Riessen-Holten. (Foto: Gea Santema)

RIESSEN-HOOLTEN – Verleden zoaterdag kappen de lokale tak van de politsie op slim boerse wieze ne ernst-meande melding op öare Facebook-ziede of en weageren der op te sprekken. Umdet et in et Saksies was.

As betrökken börger neamp de Riessense Gea Santema (50) vaker et vuurtouw um der beambten bie te halen. Nedersaksies is ene van de meestbroekte sproaken in disse gemeente. Umdet Santema Saksies as eerste sproake hef, dachen zee der gin twee moal oawer noa en skreef zonder biebedolingen ne vroage in de lokale Riessense variant. “Det keump mie non eenmoal et lechtst van de tonge.”

“De gemeente löt der zik op vuurskriewen det ze ja tweetalig zint, met zelfs een brödjen an et gemeenteloket det ze Nederlands, Twents en Sallands könt. Dan mag ik toch hoppen at de lokale politsie doar ook normaal oawer kan doon.”

Et tweesproakige gemeenteloket van Riessen-Hoolten (foto: Tubantia.nl)
Et tweesproakige gemeenteloket van Riessen-Hoolten (foto: Tubantia.nl)

Oawer den zöl
Vanoet de gemeenteroad wör der bevestigend reageerd at Riessen-Holten zik offisjeel dreetalig löt neumen: “Vie zeent der vuur een poar joar met begunnen um leu met Saksies as eerste sproake letterlik ‘oawer n zöl’ te helpen bie de gemeente. Völle leu kuiert non eenmoal makkeliker Holtens of Riessens. Det mut gewoon können, ook an de loketten.”

Toch leup et anders. Ondanks de landelike slagzinne Waakzaam en Dienstbaar bulken de behearder der on-Riessens hard oawerhen, zonder inholdelik te kieken. Een bliek van weanig inleavingsvermeugen en slechte integrasie in de Nedersaksiese kultuur.

In et antwoard wees de Facebook-behearder op de hoesregels. Doar steet in at der enkel in de Nederlandse sproake skrewen worden mag. Disse landelike regel lik vuural bedoold vuur delen van et land woer as ne flinke groep leu met ne immigrasieachtergrond wont. Begriepelik, want et is gin doon um alle boetenlandse sproaken bie te holden.

Mer de 1,8 miljoen leu in Nederland dee as zik makkeliker in de inheemse Saksiese sproake oetdrukket bie de lokale loketten, wordt hierduur an de kante sköawen. “Ze hooft nog geheels nit in et Saksies wierumme te skriewen, as ze mer de möaite nemt um et te verstoan,” zea Santema.

Diskriminasie
Oet noavroage bie et meldpunt vuur diskriminasie blik at de Algemene Wet Gelieke Behandeling hier gin recht sloetend wierwoard op hef. Nen metwarker van et meldpunt, zelf nen Broabantsen Tukker, wees der op at et Saksies nog aait ginne riekssproake is. Terwiel as oet onderzeuk van de Provinsie Grönningen blik at et an genog eisen doarvuur voldut.

Hee zea doarbie at de metwarker van de politsie der desondanks normaal op har können reageren. “As nen Surinamer argens weagerd wörd um zin aksent, kan hee doar melding van maken op grond van ras.”

Grötter probleem
Santema maken ne skarmopname en plaatsen et in Ech Riessens, ne Facebook-groep vuur de Riessenstalige online gemeenskop met oawer de tweedoezend leden. Binnen korten tied steunden der 57 reaksies. De meesten harren weanig begrip vuur et gedrag van de Facebook-behearder.

Ene van de leden, den as ook bie de lokale politsie is, reageren: “Hier he’j nog wa ne bosjager (Riessens vuur politsieman -WS) den as wa Riessens döt.” Ook aandere lokale politsieleu skrewen at de leu mer gewoon met vroagen bie öar kommen mossen. Terwiel as dit bie de Riessenders wal wat moodsröste gavven, is et ginne stelselmoatige oplössing van et gröttere probleem: dat Nederland veer leawende sproaken hef, dee as nog altied ongeliek behandeld wordt.

Erkenning
Volgens Saksies-kenner en anjager Martin ter Denge hank de erkenning vuural van de leu zelf of: “Et wörd tied at vie in Nederland es minder krampachtig oawer onze sproaken doot. As vie wilt at et vanzelfsprekkend wörd, mut vie et zelf ook stelselmoatiger zo gebroeken en onze stea opeisen. Gewoon kuieren. Met iederene. Nit koste wat kost, mer wal met oawertuging. Anders zölt leu et nooit vuur vol anzeen. Zelf anpakken. Vake zi’j te bange.”

Gin verskil
In een tellefongesprek met et landelike politsienommer zea een metwarker at et gin verskil zol mutten maken. Den metwarker zelf versteund tuskenbeade heel best Saksies. Doarumme zollen sprekkers van et Saksies et nit howen te loaten.

Wat de politsie der stelselmoatig an doon wol, maken ze neet dudelik. Töt dee tied is et wochten töt oonze sproake duur de regearing noar een heuger plan tild wörd.