Segswyser #2: good te passe

Segswyser #2: good te passe

Wy köyeret vake sunder der by nå te denken. Segswysen wordet herhaald en herhaald, mär wy weatet nauliks wår as se wegkoamet. Seker as et oaver neadersassisk geyt. Dårümme kümt Werldspråke nu med de Segswyser. Korten uutleg oaver segswysen dee as wy dageliks bruket. Yder mål behandelet wy ne andere segswyse. Dit mål: Good te passe.

Eyne den as gin sassisk kan, sal u med glöäsige ougen ankyken: “grote passen?” Der sint mär weinig groten so typisk oost-neaderlandsk as ‘good te pas(se)’. In WhatsApp-språke kört wy et mangs al af as ‘GTP’.

Mär as y vråget wat et bedüdet, koamet lüde meysttyds med ümskryvende verklåringen: dat y good in uw vel sittet, munter sint, der noch wal skik an hebbet… Mär wår as et vort-kümt, dat köänet der mär weinig uutdüütsken.

Tüürlik, de wöördkes ‘good’ en ’te’ begrypet wy allemål wal. Mär ‘passe’ dan? Med treyden of stappen hevt et niks te maken. Ouk nit med ‘argens inpassen’. Dee sööktocht kümt up niks uut. In so’n geval helpet et as wy rundkyket in andere språken. Langs et spaanske paz en franske paix koamet wy uut by et latynsk: pax. Vreyde.

Dat is heylemål nit so gek as y weatet dat der in Twente eyrst 80 jår lange spanjolen leygerd warren (vöäral in Oldensaal satten der vöäle). Dan kan et vöärkoamen dat der af en too es wat wöördkes in de lokale språke sypelt. Heylemål as y weatet dat et in dee stryd ouk üm godsdeenst güng. De oaverysselske strekke hööld strabant vaste an et roomsk katholike gelöyv (Jå, ouk ylüde, Ryssen!). En wat is dår van oldsher de språke van? Jüüst. Latyn.

Uns Good te passe likt düs ‘good te vreyde’ te bedüden. Sin y good te passe, dan vööl y u vry en in innerlike harmony. In vreyde med uselv en de wearld. In et neaderlandsk hebbet se noch et ölderwetse ‘pais en vree’. Twey wöörde vöär etselvde düs.

Y köänet u noch afvrågen wår as dee lätste -e wegkümt in de west-twentske, sallandske en achterhookske passe. Ouk dår sint wear meyrdere verklåringen vöär te bedenken. Den veerden naamval van et latynske pax is pacem, de zesde naamval is pace. Good te pace(m). Der sint wal gekkere dinge in unse språke terechte köämen, nit dan?

Toch is et anneamelik dat nit alleman in Oost-Neaderland (en Noord-Düütskland) sülk machtig latynsk kun of der so depe oaver nådachten. Dan is ja wellicht ne tweyde verklåring noch vöär de hande liggender: vöär de west-twenten en geldersk-oaverysselsken völet et vrömd üm vröwelike en unsydige wöörde med nen harten klank af te sluten. Üm dat up te vangen, plakket se oaveral ne -e by achter: stükke, hakke, harte, kumme… passe. En låt vreyde nu ouk een vröwelik woord weasen.

Kön y dår wat med?

 


Selv ideyen vöär de Segswyser? Doot uns ne e-duve, of skryvet et up Facebook.

admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.